czwartek, 23 sierpnia 2012

Kolektory słoneczne można montować bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia


Jak wynika z opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, na instalację kolektorów słonecznych nie powinno być wymagane pozwolenie na budowę, ani nawet zgłoszenie robót budowlanych.

O ile opinia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczy paneli fotowoltaicznych, o tyle GUNB bazuje w niej na porównaniu z kolektorami słonecznymi. Poniżej prezentujemy opinię GUNB w sprawie budowlanych aspektów montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaiczych:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych, przedstawiamy następujące stanowisko. Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust.  1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29-31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia, bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Oznacza to, że w celu instalacji urządzeń o wysokości poniżej 3 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Mając na względzie powyższe zaznaczyć należy, że instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jeżeli natomiast wysokość ww. urządzenia przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że instalowanie urządzeń  nie zawsze wiąże się z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym. Często zdarza się, że przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (dochodzi do ingerencji w ten obiekt). Taką sytuację należy zakwalifikować jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie będą miały zastosowania, gdyż na takie roboty budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę. Ponadto informujemy, że zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych. Zdaniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. W  zwiazku z powyższym, montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał  uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Artykuł pochodzi w portalu: http://heliosfera.pl

wtorek, 14 sierpnia 2012

Budownictwo energooszczędne, ekologia, odnawialne źródła energii w pytaniach i odpowiedziach


1. Ekologiczne, czy tanie ogrzewanie  - czy kompromis rzeczywiście jest możliwy?

Nie widzimy potrzeby rozważania sprawy ogrzewania budynku pod kątem tego, czy powinno być ekologiczne lub tanie. Zamiast tego lepiej skupić się nad tym, co należy zrobić,  aby ogrzewanie naszego domu uczynić jednocześnie ekologicznym i możliwie jak najtańszym.

Możemy skorzystać z dwóch rozwiązań. Pierwsze dla ludzi bardziej majętnych, których stać na zainwestowanie w instalacje grzewcze z wykorzystaniem np. pompy ciepła. Drugie rozwiązanie jest wyrazem kompromisu między „świadomością ekologiczną” a „budżetem domowym”. W pierwszym przypadku inwestor nie jest ograniczony środkami finansowymi, które może przeznaczyć na budowę lub termomodernizację domu oraz zastosowane technologie grzewcze. W drugim przypadku mamy do czynienia z inwestorem, który świadom swoich ograniczeń finansowych, poszukuje relatywnie niedrogich rozwiązań, które przede wszystkim zmniejszą koszt ogrzewania domu, czy wody użytkowej. Tutaj świadomość ekologiczna znajduje się na drugim miejscu. Taki inwestor może skorzystać np. z instalacji solarnych, instalacji grzewczych wykorzystujących biomasę. 

Punktem wyjścia do projektowania ogrzewania domu powinien być odpowiedni projekt budynku. Dom, aby stać się ciepłym należy zaprojektować w taki sposób, aby zapotrzebowanie na energię do ogrzewania było niewielkie. 

2. W jakie urządzenia warto zainwestować, aby dom mógł stać się energooszczędny?

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących urządzeń zwiększających energooszczędność domu będzie zawsze jego projekt (jeśli mówimy o nowym domu) lub projekt termomodernizacji (jeśli mówimy o istniejącym domu). W każdym z tych dwóch podejść projektant powinien odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu było możliwie jak najmniejsze. W przypadku termomodernizacji trzeba się podeprzeć fachowo przeprowadzonym audytem energetycznym i wydanym świadectwem charakterystyki energetycznej (certyfikatem energetycznym). Celowo podkreślamy ogromne znaczenie projektu, zwłaszcza przy termomodernizacji naszych domów. W wielu przypadkach mają one charakter bardziej dekoracyjny niż energooszczędny. Wynika to często z niskiej świadomości inwestorów.

Energooszczędność domu można zwiększyć poprzez zastosowanie:
1.Mechanicznej wentylacji z rekuperatorami. Mimo, że koszt takiej instalacji nie należy do tanich, warto się poważnie zastanowić nad rezygnacją z wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji umożliwia zmniejszenie kosztów ogrzewania domu o około 20% w stosunku do domu wyposażonego w wentylację grawitacyjną.
2.Kolektorów słonecznych – zastosowanie kolektorów w domach jednorodzinnych zmniejsza średnioroczny koszty ogrzewania wody użytkowej o około 60%. Już choćby biorąc pod uwagę ten fakt warto rozważyć inwestycję w tego typu urządzenie.
3.Pomp ciepła – mogą być zastosowane do przygotowania wody użytkowej oraz ogrzewania budynku.
4.Kominków, w tym kominków z płaszczem wodnym – dobre rozwiązanie do ogrzewania domu.
5.Kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania.
6.Urządzeń AGD – niewielu z nas uświadamia sobie, jak wielkie znaczenie dla kosztów utrzymania domów mają energooszczędne urządzenia, np. lodówki, kuchenki, itp.

3. W jaki sposób alternatywne formy ogrzewania mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2?

W kontekście gospodarstw domowych i budownictwa jednorodzinnego należy wspomnieć nie tylko o samej kwestii ogrzewania. W domach jednorodzinnych zużywana jest energia na potrzeby ogrzewania budynków, ogrzewania wody użytkowej oraz zasilania w prąd elektryczny urządzeń wykorzystywanych przez domowników. Mamy więc tutaj do czynienia z problemem znacznie szerszym niż sama kwestia ogrzewania. Z tego punktu widzenia gospodarstwa domowe mogę skorzystać z kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów centralnego ogrzewania na biomasę, przydomowych mikroelektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energi (m.in. wiatrowe, solarne), itd. Wymienione urządzenia mają znaczący wpływ na obniżenie emisji CO2.

4. Czy prawdą jest, że na przestrzeni ostatnich lat znacznie zwiększyło się zainteresowanie tzw. domami energooszczędnymi?

W Polsce zainteresowanie energooszczędnością budynków związane jest ściśle z przewidywaniem przyszłych oszczędności i bieżącego kosztu inwestycji. Różnimy się w podejściu np. od Niemców, dla których decyzja o wyborze zapada w dużej mierze w oparciu o kryteria ochrony środowiska (należy wspomnieć, iż koszt budowy domów energooszczędnych jest tam znacznie niższy w stosunku do tradycyjnego budownictwa niż w Polsce). Dla polskich klientów nadal istotniejsze są walory estetyczne budynków, lokalizacja oraz całkowity koszt inwestycji. Mimo to, w ostatnich kilku latach można zauważyć zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami energooszczędnymi. Instalujemy coraz więcej kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Wiele osób, posiadających dom „doposaża” go w elementy energooszczędne. Duże znaczenie ma tutaj możliwość pozyskania dotacji, jak i prostota montażu takich urządzeń. 

Na poziomie projektów sprawa wygląda inaczej. Większość osób, szuka energooszczędnych rozwiązań technologicznych, jest zainteresowana nowymi technologiami zwraca uwagę na kompleksowe rozwiązania typu budynki nisko energetyczne lub pasywne. Jednak wyboru, szczególnie tych ostatnich, pasywnych dokonuje niewielu. Decydujące znaczenie ma tu oczywiście koszt inwestycji o 20-25% w przypadku domu pasywnego. Częściej klienci pytają o rozwiązania niskoenergetyczne, gdzie różnica jest mniejsza. 

Istnieje natomiast duże zainteresowanie możliwościami dofinansowania. Można stwierdzić, że zainteresowanie domami niskoenergetycznymi w dużej mierze to zainteresowanie technologią, które dopiero zaczyna przekładać się na rynek budowlany. Niemniej w nadchodzących latach, zainteresowanie energooszczędnym budownictwem powinno wzrastać. Ważne wydają się zapowiedzi działań na rzecz dofinansowania, takie jak plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy też propozycje akcji kredytowych banków.