środa, 6 lutego 2013

Ruszają dopłaty dla przedsiębiorstw na zwiększenie efektywności wykorzystania energii


Problematyka efektywności energetycznej dotyczy nie tylko gospodarstw domowy, lecz także przedsiębiorstw, które w lutym br. będą mogły składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Efektywne wykorzystanie energii" (EWE). Program jest realizowany  przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Poniżej przedstawiamy krótki opis programu.

Kto jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie?

Przedsiębiorstwa, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, wynosiła 20 000 MWh/rok.

Jakie są rodzaje dofinansowywanych działań?

Cześć 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

Przeprowadzenie audytów energetycznych oraz elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach dla określenia możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji, która stanowi do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć:
Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok:
1) audyty energetyczne procesów technologicznych;
2) audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych;
3) audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu;
4) audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Koszty kwalifikowane
Koszty audytu energetycznego i elektroenergetycznego.

Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw będzie polegał na działaniach inwestycyjnych, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie pożyczki. Warunki finansowania:
1) kwota pożyczki: od 3,5 mln zł do 90 mln zł;
2) wysokość pożyczki: do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
3) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, lecz nie mniej niż 3,5 %.
4) Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwsza transze środków.

Rodzaje dofinansowywanych przedsięwzięć:
1) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością (instalowanie analizatorów parametrów sieci) oraz wdrażanie systemów Smart Grid dla zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
2) racjonalizacje zużycia energii elektrycznej poprzez:
a) energooszczędne systemy napędowe;
b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu;
c) energooszczędne silniki;
d) falowniki do pomp i wentylatorów;
e) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania;
f) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej;
g) energooszczędne systemy oświetleniowe;
h) prostowniki napędów sieciowych;
i) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych.
3) racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu poprzez:
a) izolacje i odwadnianie systemów parowych;
b) systemy geotermalne, małe turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła;
c) termomodernizacja budynków;
d) rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń;
e) decentralizacja rozległych sieci grzewczych;
f) wykorzystanie energii odpadowej;
g) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii;
4) modernizacja procesów przemysłowych.

Koszty kwalifikowane
1. Plany i projekty pod warunkiem, że dotyczą wykonywania prac i nie są kosztem operacyjnym, ani nie dotyczą ogólnej wykonalności inwestycji (np. kwalifikowany jest projekt budowlany lub wykonawczy, ale nie dokumentacja podwykonawcza, koncepcje techniczne, studium wykonalności, biznesplan).
2. Nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku.
3. Roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacja i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu (jeżeli uruchomienie urządzeń i całego obiektu oznacza pełna fazę rozruchu, w której dochodzi ju do rzeczywistej produkcji, tzn. powstaje produkt, który jest następnie sprzedawany, koszty takich działań nie mogą zostać uznane za kwalifikowane).
4. Obiekty i infrastruktura związane z inwestycja, w tym zaopatrzenie w wodę  energie elektryczna, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarowa, zaplecze techniczne i laboratoryjne.
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa  które otrzymało pomoc i pozostaną w nim przez co najmniej piec lat, a w przypadku przedsiębiorstwa mikroprzedsiebiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata.
6. Prace geodezyjne i konserwatorskie.
7. Koszty pomiarów środowiskowych lub badan laboratoryjnych potwierdzających właściwe funkcjonowanie instalacji pod warunkiem, że nie sa związane z procesem produkcji ani nie sa kosztami operacyjnymi. Koszty te musza być bezpośrednio związane z rozruchem urządzeń instalacji będących przedmiotem inwestycji.
8. Nadzór inwestorski lub nadzór autorski.

Wnioski będą przyjmowane od 11.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.

Masz pytania? Jesteś zainteresowany skorzystaniem z dofinansowania? Napisz lub zadzwoń do nas!

Źródło: artykuł powstał na podstawie materiałów informacyjnych udostępnionych przez NFOŚiGW.